گیج های اندازه گیری سطح مافوق صوت

نویسنده : pcaspian9876 موضوع : مقالات ابزار دقیق بدون دیدگاه

گیج های اندازه گیری

اندازه سطح با امواج ما فوق صوت از روش های پرکاربرد می باشد زیرا ترانسمیتر های مافوق صوت می توانند سطح را بدون تماس فیزیکی با سیال اندازه گیری نمایند

سرعت پالس مافوق صوت به جنس و دمای ماده ای که از درون آن عبور می کند بستگی دارد. یعنی برای اندازه گیری سطح دقیق سطح با این امواج باید جنس و دمای آن دقیقا مشخص باشد.

در دمای اتاق و هوای اتمسفر سرعت صوت 340 m/s  یا 762 mph است اما در همین دما سرعت امواج مافوق صوت در آب m/s 1496 یا mph 3353 می باشد اگر هوا تا 100 درجه سانتی گراد گرم شود سرعت صوت در هوای اتمسفر تا m/s 386 افزایش می یابد .

در واقع سرعت صوت با جذر دما رابطه مستقیم دارد و در دماهای نزدیک به دمای محیط با هر 1 درجه سانتی گراد افزایش دما , سرعت m/s 0.6 زیاد می شود.

گیج های اندازه گیری

پرشر گیج آنالوگ

نکته : ترانسمیترهای سطح مافوق صوت با ارسال یک پالس و اندازه گیری زمان لازم برای رفت و برگشت پالس فاصله را بدست آورند.

ترانسمیترهای سطح مافوق صوت از یک گیرنده و فرستنده صوت تشکیل شده اند و اغلب یک مبدل در فواصل زمانی مشخص روشن و خاموش می شود تا موج بازتاب شده را آشکار کند و اگر در بالای تانک نصب شده باشد ارتفاع فضای بالای سیال را بدست می آورد بنابراین برای تعیین دقیق حجم سیال باید شکل هندسی مقطعی تانک نیز مشخص باشد .

برای اندازه گیری مستقیم سطح مایع باید مبدل در کف تانک نصب شود البته با این کار مبدل در تماس با مایع قرار گرفته و تعمیر آن نیز مشکل می شود.

نکته : امکان نصب مبدل بیرون از تانک نیز وجود دارد ولی این عمل باعث تضعیف ناشی از جذب پرتو به وسیله دیواره تانک می شود.

مطالب مشابه