غلظت سنج مایعات

نویسنده : pcaspian9876 موضوع : سطح سنج بدون دیدگاه
Densitometer liquids  غلظت سنج مایعات ابزاری برای سنجش مقدار غلظت انواع مایع های صنعتی ، شیمیایی ، غذایی و دارویی مورد استفاده قرار می گیرد. ساختار این دستگاه سنجش غلظت بصورت یک محل قرارگیری نمونه ای کوچک از مایع یا سیال مورد آزمایش که محل قرارگیری سنسور می باشد که با قرار گرفتن و ریختن [...]
اطلاعات بیشتر

غلظت سنج رنگ

نویسنده : pcaspian9876 موضوع : سطح سنج بدون دیدگاه
Densitometer color  غلظت سنج رنگ ابزاری برای سنجش مقدار غلظت انواع رنگ های صنعتی ، شیمیایی ، غذایی و دارویی مورد استفاده قرار می گیرد. ساختار این دستگاه سنجش غلظت رنگ بصورت یک محل قرارگیری نمونه ای کوچک از رنگ یا سیال مورد آزمایش که محل قرارگیری سنسور می باشد که با قرار گرفتن و [...]
اطلاعات بیشتر

غلظت سنج دیجیتال

نویسنده : pcaspian9876 موضوع : سطح سنج بدون دیدگاه
Densitometer digital  غلظت سنج دیجیتال ابزاری برای سنجش مقدار غلظت انواع مواد و سیالات صنعتی ، شیمیایی ، پزشکی و آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد. ساختار غلظت سنج بصورت یک محل قرارگیری نمونه ای کوچک از ماده یا سیال مورد آزمایش که محل قرارگیری سنسور می باشد که با قرار گرفتن و ریختن در [...]
اطلاعات بیشتر

غلظت سنج پرتابل

نویسنده : pcaspian9876 موضوع : سطح سنج بدون دیدگاه
Densitometer portable  غلظت سنج پرتابل ابزاری برای سنجش مقدار غلظت انواع مواد و سیالات صنعتی ، شیمیایی ، پزشکی و آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد. ساختار غلظت سنج بصورت یک محل قرارگیری نمونه ای کوچک از ماده یا سیال مورد آزمایش که محل قرارگیری سنسور می باشد که با قرار گرفتن و ریختن در [...]
اطلاعات بیشتر

غلظت سنج اسید سولفوریک

نویسنده : pcaspian9876 موضوع : سطح سنج بدون دیدگاه
Densitometer sulfuric acid  غلظت سنج اسید سولفوریک ابزاری برای سنجش مقدار غلظت انواع  اسیدهای صنعتی ، شیمیایی ، غذایی و دارویی مورد استفاده قرار می گیرد. ساختار این دستگاه سنجش غلظت بصورت یک محل قرارگیری نمونه ای کوچک از اسید یا سیال مورد آزمایش که محل قرارگیری سنسور می باشد که با قرار گرفتن و [...]
اطلاعات بیشتر

بریکس سنج

نویسنده : pcaspian9876 موضوع : سطح سنج بدون دیدگاه
Brix gauge  بریکس سنج ابزاری برای سنجش مقدار غلظت انواع مواد و سیالات صنعتی ، شیمیایی ، پزشکی و آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد. ساختار بریکس سنج بصورت یک محل قرارگیری نمونه ای کوچک از ماده یا سیال مورد آزمایش که محل قرارگیری سنسور می باشد که با قرار گرفتن و ریختن در این [...]
اطلاعات بیشتر

بریکس سنج پرتابل

نویسنده : pcaspian9876 موضوع : سطح سنج بدون دیدگاه
Brix gauge portable  بریکس سنج پرتابل ابزاری برای سنجش مقدار غلظت انواع مواد و سیالات صنعتی ، شیمیایی ، پزشکی و آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد. ساختار بریکس سنج بصورت یک محل قرارگیری نمونه ای کوچک از ماده یا سیال مورد آزمایش که محل قرارگیری سنسور می باشد که با قرار گرفتن و ریختن [...]
اطلاعات بیشتر

رطوبت سنج محیط

نویسنده : pcaspian9876 موضوع : سطح سنج بدون دیدگاه
Environment Humidity controller  رطوبت سنج محیط ابزاری برای سنجش مقدار رطوبت انواع محیط های ، کشاورزی ، آزمایشگاهی و معدنی مورد استفاده قرار می گیرد. ساختار رطوبت سنج محیط بصورت یک سنسور که با قرار گرفتن و نصب این سنسور در مناسب ترین قسمت محیط یا مواد  با انتقال دیتا از طریق سیم به صفحه [...]
اطلاعات بیشتر

رطوبت سنج غلات

نویسنده : pcaspian9876 موضوع : سطح سنج بدون دیدگاه
Humidity Grains controller رطوبت سنج غلات ابزاری برای سنجش مقدار رطوبت انواع غلات های صنعتی ، کشاورزی ، آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد. ساختار رطوبت سنج غلات بصورت یک سنسور که با قرار گرفتن و نصب این سنسور در مناسب ترین قسمت غلات با انتقال دیتا از طریق سیم به صفحه نمایشگر دیجیتال نمایش [...]
اطلاعات بیشتر

رطوبت سنج صنعتی

نویسنده : pcaspian9876 موضوع : سطح سنج بدون دیدگاه
Industrial Humidity controller رطوبت سنج صنعتی ابزاری برای سنجش مقدار رطوبت انواع محیط های صنعتی ، کشاورزی ، آزمایشگاهی و معدنی مورد استفاده قرار می گیرد. ساختار رطوبت سنج صنعتی بصورت یک سنسور که با قرار گرفتن و نصب این سنسور در مناسب ترین قسمت محیط یا مواد  با انتقال دیتا از طریق سیم به [...]
اطلاعات بیشتر